BAO BÌ BÁNH TRUNG THU LA FLEUR
Slide Show
  • Dự án: Bao bì bánh trung thu La Fleur
  • Thời gian: 2017
  • Phạm vi: Thiết kế bao bì, In ấn, Gia công hộp
  • Đối tác: La Fleur