Bao bì bánh trung thu La Fleur
  • Dự án: Bao bì bánh trung thu La Fleur
  • Thời gian: 2017
  • Phạm vi: Thiết kế bao bì, In ấn, Gia công hộp
  • Đối tác: La Fleur
Slide Show
Printing 1 image content 1
Printing 1 image content 2
Printing 1 image content 3
Printing 1 image content 4
Printing 1 image content 5