Logo, bao bì M Vitamin
  • Dự án: Bộ nhận diện thương hiệu M Vitamin
  • Thiết kế: Catz Pipu, Trang Bomb
  • Phạm vi: Logo Design, Graphic Design, Brand Identity, Packaging
  • Đối tác: M Vitamin
Slide Show
V5
V4
V3
V2
V7