Nhận diện thương hiệu VEZO
  • Dự án: Bộ nhận diện thương hiệu Vezo
  • Thời gian: 2018
  • Phạm vi: Thiết kế nhận diện thương hiệu
  • Đối tác: Vezo
Slide Show
Marketing 1 image content
Marketing 1 image content 1
Marketing 1 image content 2
Marketing 1 image content 3