Vietnam LAN Party Logo
  • Dự án: Vietnam LAN Party Logo
  • Thiết kế: Catz Pipu, Dinh Duc
  • Phạm vi: Logo Design, Branding
  • Đối tác: Intel
Slide Show
Dt1
Dt2
Dt3
Dt4
Dt5
Dt6
Dt7
Dt9