LOGO, BAO BÌ M VITAMIN
Slide Show
  • Dự án: Bộ nhận diện thương hiệu M Vitamin
  • Thiết kế: Catz Pipu, Trang Bomb
  • Phạm vi: Logo Design, Graphic Design, Brand Identity, Packaging
  • Đối tác: M Vitamin