VIETNAM LAN PARTY LOGO
Slide Show
  • Dự án: Vietnam LAN Party Logo
  • Thiết kế: Catz Pipu, Dinh Duc
  • Phạm vi: Logo Design, Branding
  • Đối tác: Intel